Automatyczny Monitoring Jakości w Fabryce

Automatyczny Monitoring Jakości w Fabryce, czyli jak wykorzystać kamery, mikrofony i czujniki oraz algorytmy uczenia maszynowego (ang. machine learning) czy głębokiego uczenia (ang. deep learning) by zautomatyzować kontrolę jakości oraz inspekcję produktów i procesów w przemyśle.

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji (SI, ang. artificial intelligence, AI) oraz danym z czujników możemy uzyskać odpowiedzi na pytania: dlaczego coś się dzieje? co się prawdopodobnie stanie? jakie są trendy?

Kamery i mikrofony stają się naszymi oczami i uszami, dzięki którym możemy zliczyć obiekty, sprawdzić ich jakość, zidentyfikować problemy typu popsute łożysko, zły kolor, brak etykiety, rysa, pęknięcie. Dodatkowo możemy odczytać numery identyfikacyjne oraz zautomatyzować procesy kontroli jakości, logistyczne lub uzyskać informację o aktualnej sytuacji w fabryce np. czy w trakcie produkcji papieru tzw. linia mokra nie przekroczyła krytyczne rozmiary, czy w danej strefie nie jest zagrożone bezpieczeństwo pracowników.

Podobne algorytmy znajdują zastosowanie także w innych branżach np. w hotelarskiej czy restauracyjnej. Tutaj kamery mogą przeanalizować produkty wybrane przez klientów i przyspieszyć proces kompletowania listy na rachunku. Dodatkowo mogą na bieżąco zliczać wolne miejsca, monitorować postęp konsumpcji i podpowiedzieć obsłudze komu sprzątnąć stolik lub w której strefie warto dopytać o uzupełnienie napojów.

O tych i wielu innych aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle rozmawialiśmy w trakcie konferencji AID Road 365 zorganizowanej przez: AB Innovation Designer.

Poniżej rozszerzona wersja naszej prezentacji:

Uzupełnieniem prezentacji jest poniższy odcinek podcastu, który nagraliśmy razem z Lenovo: https://www.podbean.com/ew/pb-tvcca-11d645e

Więcej na ten temat dostępne jest na naszych stronach: www.byteLAKE.com, www.byteLAKE.pl oraz na naszym blogu: www.byteLAKE.com/en/blog.

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants