brainello, czyli OCR do odczytu faktur, bez tworzenia szablonów

W byteLAKE pracujemy m.in. nad produktem o nazwie brainello. Jest to moduł, który przy pomocy sztucznej inteilgencji potrafi odczytywać dane z faktur jak np. NIP sprzedawcy, data zapłaty, numer faktury etc. Ważne: brainello by działać nie wymaga tworzenia żadnych wzorców czy szablonów. Można powiedzieć, że jest gotowe do użycia zaraz po uruchomieniu. Dodatkowo, brainello zaprojektowaliśmy tak, aby możliwe było douczenie jego mechanizmów o dodatkowe języki, nowe pola czy nawet przeuczenie na inne typy dokumentów np. umowy kredytowe.

Image for post
Image for post
OCR do faktur

brainello, to OCR do faktur. Nie wymaga tworzenia szablonów. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do odczytu informacji z dokumentów i ma możliwość uczenia się.

brainello jest modułem, który w bardzo łatwy sposób można zintegrować praktycznie z dowolnym systemem ERP czy workflow. Aby umożliwić testy dla tych, którzy chcą sprawdzić jego możliwości, przenieśliśmy fragment brainello do chmury Microsoft Azure. Wersja ta ma na chwilę obecną pewne ograniczenia, jak np.: wydajnościowe (realnie moduł działa o wiele szybciej), obsługuje tylko faktury w języku polskim oraz odczytywane są wybrane pola tylko z pierwszej strony. Niemniej jednak, jak widać na załączonym powyżej obrazku, wersja na Azure pozwala przetestować zachowanie brainello dla różnego typu rachunków i faktur.

Obsługa naszego demo również jest bardzo prosta: klikamy browse, wybieramy skan faktury albo rachunku z dysku (pdf), upload i po chwili pojawi się odczytana faktura. Wartości odczytane z zaznaczonych pół widoczne są po najechaniu myszką. Widać tam: nazwę pola, jego wartość oraz precyzję, czyli pewność odczytu oszacowaną przez mechanizmy brainello dla każdego pola osobno. Czerwone ramki rysowane są w oparciu o współrzędne pola, które również znajdują się w pliku wynikowym (XML) brainello.

Jeśli chcesz przetestować pełną wersję lub uzyskać dostęp do testów na Azure, napisz do nas: brainello@byteLAKE.com lub zadzwoń: +48 508 091 885.

Written by

Co Founder @ byteLAKE | AI & HPC Solutions | AI for CFD, Manufacturing, Industry 4.0, Restaurants, Document Processing etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store