OCR do Faktur

brainello: inteligentny OCR do faktur

Najważniejsze jest to, że przy takiej integracji brainello praktycznie jest niezauważalne. Działa w tle jak tajny agent, którego jedynym zadaniem jest eliminowanie żmudnych i nudnych prac oraz… robić to coraz lepiej i lepiej.

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing & Restaurants

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing & Restaurants