Pracujesz z dokumentami? Zatrudnij robota!

!!! Eliminacja Przepisywania Skanów Faktur !!!

brainello: inteligentny OCR

Dzięki zastosowaniu elementów sztucznej inteligencji mogliśmy całkowicie wyeliminować konieczność tworzenia szablonów.

  • system workflow / ERP lub inny przekazuje do brainello kolejne faktury
  • brainello w błyskawicznym tempie zwraca pola z faktur (co prawda szybkość jest zależna od konfiguracji ale w typowym środowisku możemy przyjąć 1800 faktur / godzinę)
  • wynik zwrócony przez brainello następnie trafia bezpośrednio do systemów komputerowych.

Silnik brainello został tak zaprojektowany aby ciągle się ulepszać.

brainello eliminuje ręczne przepisywanie faktur
  • e-mail: brainello@byteLAKE.com
  • telefon: +48 508 091 885

--

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing | Industry 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing | Industry 4.0

More from Medium

Book Review: Naked Statistics

Disinformation