Sztuczna Inteligencja w Biznesie — startujemy cykl szkoleń!

Strategia Wdrożenia AI — jak zacząć?
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI, SI)
 • Zastosowanie SI w biznesie
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • Przykłady zastosowań
 • Sztuczna inteligencja: koń pociągowy czy koń trojański
Sztuczna Inteligencja w Biznesie — szkolenie
Wdrożenie AI w Firmie

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz otrzymać informację o kolejnych edycjach szkolenia: welcome@byteLAKE.com

Więcej informacji:

AI w Biznesie

Powiązane artykuły:

 • Sztuczna Inteligencja w Przemyśle: czym jest AI? Na czym polega uczenie a czym jest inferencja? Przykładowe zastosowania i opisy wdrożeń. AI + nauka = innowacje, badania, produkty. (link)
 • Sztuczna Inteligencja w Przemyśle: skąd AI wie jak coś zrobić? jak wdrożyć AI w firmie? Od czego zacząć? Ile to kosztuje? (link)
 • Sztuczna Inteligencja w Biznesie — szkolenie byteLAKE
  (link: https://youtu.be/B71qKdK18I0)
 • Zapisy na szkolenie o sztucznej inteligencji: link.

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants