Sztuczna Inteligencja w Biznesie — startujemy cykl szkoleń!

Strategia Wdrożenia AI — jak zacząć?
  • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI, SI)
  • Zastosowanie SI w biznesie
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku
  • Przykłady zastosowań
  • Sztuczna inteligencja: koń pociągowy czy koń trojański
Sztuczna Inteligencja w Biznesie — szkolenie
Wdrożenie AI w Firmie

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz otrzymać informację o kolejnych edycjach szkolenia: welcome@byteLAKE.com

Więcej informacji:

AI w Biznesie

--

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing | Industry 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing | Industry 4.0

More from Medium

To be on board or off road.

How to conduct Heuristic Evaluation on an application?

CS373 Spring 2022: Vibhuti Sharma

Consumer trends you need to know for 2022