Sztuczna Inteligencja (AI / SI) monitoruje produkcję papieru (AI / SI w przemyśle papierniczym)

Źródło zdjęcia: PIV measurements of flow through forming fabrics — Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Forming-section-of-a-modern-Fourdrinier-paper-machine_fig3_286055124

„Linia Mokra” (ang. “Wet Line”) to naturalne zjawisko, które występuje podczas produkcji papieru. Należy je uważnie monitorować, aby uniknąć strat i kosztownych przerw w produkcji papieru.

Jak opisano w amerykańskim patencie o numerze US4500968A, linia mokra jest linią rozgraniczającą między częścią wsadu zanurzoną w wodzie a częścią mającą włókna wystające ponad powierzchnię wody. Patrząc w dół pod ostrym kątem można dostrzec błyszczącą powierzchnię w miejscu, w którym woda wystaje ponad powierzchnię masy papierniczej oraz obszar matowy […], gdzie przez masę przepłynęła wystarczająca ilość wody.

Cognitive Services od byteLAKE to zestaw narzędzi dla Przemysłu 4.0, wykorzystujących sztuczą inteligencję. Wśród nich jest dedykowany moduł do wykrywania Linii Mokrej, dzięki któremu można monitorować jej obecność i zachowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Firma byteLAKE nawiązała współpracę z liderami branży papierniczej w celu dalszej optymalizacji produktu Cognitive Services i dostosowania go do automatycznego wykrywania linii mokrej. Rozwiązanie przedstawiono na poniższym obrazku.

Wykrywanie „linii mokrej” za pomocą sztucznej inteligencji (computer vision)

Usługi Cognitive Services od byteLAKE do wykrywania „linii mokrej” zostały już skomercjalizowane i z powodzeniem wdrożone w papierniach.

Z naszych usług Cognitive Services korzystają już pierwsze papiernie. Poza papierniami, nasi klienci przemysłowi wykorzystują modele sztucznej inteligencji m.in. przy automatycznym monitorowaniu jakości i przy automatyzacji wielu różnych procesów. Celem tego typu projektów jest przede wszystkim wsparcie personelu naszych klientów w monitorowaniu jakości i ostatecznie zwiększenie ogólnej efektywności procesów produkcyjnych. A w przypadku naszego modelu do detekcji linii mokrej, sztuczna inteligencja znacząco usprawnia proces produkcji papieru i zwiększa jego wydajność.

Monitoring produkcji papieru przy pomocy sztucznej inteligencji (Wet Line Detector)

Ludzie i maszyny popełniają błędy. Dlatego usługi Cognitive Services od byteLAKE zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie wydobywać to, co najlepsze z obu tych światów.

byteLAKE kontynuuje współpracę z liderami branży w celu rozwijania kolejnych modułów w ramach oferty Cognitive Services. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w zakresie automatyzacji produkcji i szybko przynosi wymierne korzyści.

Rozwiązania od byteLAKE dla Przemysłu 4.0

Więcej o byteLAKE

Sztuczna inteligencja dla biznesu. Produkty i usługi.

  • AI: innowacyjna, oparta na sztucznej inteligencji automatyzacja i analityka danych. Rozwiązania z zakresu dynamiki płynów, produkcji, przemysłu 4.0, Big Data, przetwarzania dokumentów, dla restauracji, przemysłu budowlanego, przemysłu chemicznego, rolnictwa, logistyki i nie tylko.
  • HPC: skracanie czasu do uzyskania wyników i dostosowanie złożonych algorytmów do architektur wieloprocesorowych (CPU, GPU i FPGA).

Cognitive Services od byteLAKE

Jest to zbiór modeli sztucznej inteligencji (AI) zaprojektowanych dla potrzeb Przemysłu 4.0. Każdy zaprojektowany i wytrenowany przez nas model sztucznej inteligencji koncentruje się na określonych zadaniach branżowych, zapewniając w ten sposób maksymalną dokładność. Usługi Cognitive Services od byteLAKE koncentrują się głównie na następujących dwóch obszarach:

  • Wspomagana przez sztuczną inteligencję inspekcja wizualna dla efektywnego monitorowania jakości produktów i procesu.
  • Analityka danych Big Data / z czujników IoT (Internet Rzeczy). Mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają znalezienie trendów, przewidzenie awarii systemów, odpowiedzi na pytania, takie jak dlaczego coś się dzieje, co prawdopodobnie się wydarzy lub aby znaleźć zbiorowe znaczenie danych pochodzących z wielu źródeł.

Istnieje kilka specjalnych wersji Cognitive Services:

  • Wet Line Detector for Paper Mills (detektor linii mokrej dla papierni): automatyzuje wykrywanie i pomiary tzw. linii mokrej, która występuje podczas produkcji papieru. Moduł ten pomaga obniżyć koszty, zautomatyzować inspekcję wizualną procesu produkcji i uniknąć nieplanowanych przestojów w papierniach. Dostępne jako kompletne rozwiązanie typu end-to-end, obejmujące komponenty brzegowe (sprzęt komputerowy, kamery), licencję na oprogramowanie, usługi integracyjne oraz obsługę klienta po wdrożeniu. Czytaj więcej: https://www.bytelake.com/en/ai-for-paper-industry/ lub po polsku: https://www.bytelake.com/pl/przemysl-4-0-rozwiazania-ai/
  • SI dla Restauracji: inteligentne kamery rozpoznające rodzaje żywności i automatyzujące proces rozliczeniowy.
Cognitive Services od byteLAKE. Rozwiązania dla Przemysłu 4.0

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

77 Followers

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants