Sztuczna Inteligencja (AI / SI) monitoruje produkcję papieru (AI / SI w przemyśle papierniczym)

Źródło zdjęcia: PIV measurements of flow through forming fabrics — Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Forming-section-of-a-modern-Fourdrinier-paper-machine_fig3_286055124

„Linia Mokra” (ang. “Wet Line”) to naturalne zjawisko, które występuje podczas produkcji papieru. Należy je uważnie monitorować, aby uniknąć strat i kosztownych przerw w produkcji papieru.

Cognitive Services od byteLAKE to zestaw narzędzi dla Przemysłu 4.0, wykorzystujących sztuczą inteligencję. Wśród nich jest dedykowany moduł do wykrywania Linii Mokrej, dzięki któremu można monitorować jej obecność i zachowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wykrywanie „linii mokrej” za pomocą sztucznej inteligencji (computer vision)

Usługi Cognitive Services od byteLAKE do wykrywania „linii mokrej” zostały już skomercjalizowane i z powodzeniem wdrożone w papierniach.

Monitoring produkcji papieru przy pomocy sztucznej inteligencji (Wet Line Detector)

Ludzie i maszyny popełniają błędy. Dlatego usługi Cognitive Services od byteLAKE zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie wydobywać to, co najlepsze z obu tych światów.

Rozwiązania od byteLAKE dla Przemysłu 4.0

Więcej o byteLAKE

  • AI: innowacyjna, oparta na sztucznej inteligencji automatyzacja i analityka danych. Rozwiązania z zakresu dynamiki płynów, produkcji, przemysłu 4.0, Big Data, przetwarzania dokumentów, dla restauracji, przemysłu budowlanego, przemysłu chemicznego, rolnictwa, logistyki i nie tylko.
  • HPC: skracanie czasu do uzyskania wyników i dostosowanie złożonych algorytmów do architektur wieloprocesorowych (CPU, GPU i FPGA).

Cognitive Services od byteLAKE

  • Wspomagana przez sztuczną inteligencję inspekcja wizualna dla efektywnego monitorowania jakości produktów i procesu.
  • Analityka danych Big Data / z czujników IoT (Internet Rzeczy). Mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają znalezienie trendów, przewidzenie awarii systemów, odpowiedzi na pytania, takie jak dlaczego coś się dzieje, co prawdopodobnie się wydarzy lub aby znaleźć zbiorowe znaczenie danych pochodzących z wielu źródeł.

Istnieje kilka specjalnych wersji Cognitive Services:

  • Wet Line Detector for Paper Mills (detektor linii mokrej dla papierni): automatyzuje wykrywanie i pomiary tzw. linii mokrej, która występuje podczas produkcji papieru. Moduł ten pomaga obniżyć koszty, zautomatyzować inspekcję wizualną procesu produkcji i uniknąć nieplanowanych przestojów w papierniach. Dostępne jako kompletne rozwiązanie typu end-to-end, obejmujące komponenty brzegowe (sprzęt komputerowy, kamery), licencję na oprogramowanie, usługi integracyjne oraz obsługę klienta po wdrożeniu. Czytaj więcej: https://www.bytelake.com/en/ai-for-paper-industry/ lub po polsku: https://www.bytelake.com/pl/przemysl-4-0-rozwiazania-ai/
  • SI dla Restauracji: inteligentne kamery rozpoznające rodzaje żywności i automatyzujące proces rozliczeniowy.
Cognitive Services od byteLAKE. Rozwiązania dla Przemysłu 4.0

--

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing & Restaurants

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for Chemical Industry, Paper Industry, Manufacturing & Restaurants

More from Medium

Boolean Retrieval Model- Inverted Index and Positional Index

Graph Traversals

American drone maker Skyfish and DroneLogbook partner to simplify and automate drone data logging…

The Yankees beat the Tampa Bay Rays 2–0 on Tuesday in the series opener