Sztuczna inteligencja (SI, AI) — siła napędowa Przemysłu 4.0

SI pomaga uniknąć strat w różnych branżach
Analiza danych dla Przemysłu 4.0
Usługi poznawcze byteLAKE

Cognitive Services od byteLAKE to połączenie ludzkiej wiedzy, wiedzy branżowej i know-how z najlepszymi algorytmami i technologiami sztucznej inteligencji.

Cognitive Services od byteLAKE (Sztuczna Inteligencja dla przemysłu 4.0)

Jest to kolekcja modeli sztucznej inteligencji (SI, AI) zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb Przemysłu 4.0. Każdy model AI został zaprojektowany i wytrenowany tak, aby dostarczyć maksymalną jakość dla konkretnych zadań przemysłowych.

 • Inspekcja wizualna wspomagana przez SI w celu automatyzacji
  i zapewnienia wydajnego monitoringu jakości produktów i monitorowania procesów. W tym analizy ilościowej.
 • Oparte na sztucznej inteligencji analizy danych Big Data / IoT w celu znalezienia trendów, przewidywania awarii, udzielenia odpowiedzi na pytania jak np. dlaczego coś się dzieje, co prawdopodobnie się stanie i znalezienie znaczenia oraz zależności dla danych pochodzących z wielu źródeł.

Mając na uwadze potrzeby różnych branż, stworzyliśmy także kilka dedykowanych wersji produktu Cognitive Services:

Kompleksowa oferta dla przemysłu, byteLAKE jako dostawca wszelkich komponentów

Cognitive Services zostały zaprojektowane tak aby bezproblemowo działać z większością dostępnych komponentów sprzętowych, w tym kamer i sprzętowych jednostek komputerowych (tj. komputerów stacjonarnych). Produkt jest również dostępny jako kompletne, kompleksowe rozwiązanie, gotowe do integracji z dowolnym oprogramowaniem dla fabryk. Typowe wdrożenie jest pokazane na rysunku poniżej.

byteLAKE’s Cognitive Services end-to-end
Cognitive Services od byteLAKE, studium przypadku, wdrożenie w papierni
Cognitive Services od byteLAKE, studium przypadku, wdrożenie w papierni

Zarówno ludzie, jak i maszyny popełniają błędy. W związku z tym Cognitive Services zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie wykorzystać to, co najlepsze z obu światów.

Poniżej link do materiału wideo (j. angielski), gdzie opowiadamy o wdrożeniach rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jakich dokonujemy w tym przypadku razem z partnerem, firmą Lenovo, w różnych branżach.

https://youtu.be/skM77hdPCjw

Dodatkowe informacje na temat produktu:

· Link do nagrania: https://youtu.be/skM77hdPCjw

Podsumowanie

 • Cognitive Services automatyzują inspekcję wizualną i przetwarzanie dużych zbiorów danych w różnych branżach. Każdy model AI został zaprojektowany i wytrenowany tak, aby dostarczyć maksymalną jakość dla konkretnych zadań przemysłowych.
 • Produkt można w łatwy sposób dostosować do wielu zadań związanych z inspekcją wizualną / automatyzacją monitorowania jakości, liczeniem produktów, rozpoznawaniem obiektów i analizą danych historycznych w celu znalezienia ukrytych odpowiedzi w danych (tj. trendów, informacji o tym, dlaczego coś się stało lub co prawdopodobnie się wydarzy i kiedy).
 • byteLAKE stale dodaje nowe modele do kolekcji, co zwiększa liczbę scenariuszy, które mogą być obsługiwane bez konieczności dostosowywania produktu. W tym celu byteLAKE współpracuje z rosnącą liczbą liderów w branży produkcyjnej.
 • Usługi Cognitive Services to dodatek do istniejących narzędzi/oprogramowania w fabrykach, a ich integracja jest prostym procesem (zgodność z wieloma standardami obecnymi na rynku).
 • byteLAKE dostarcza rozwiązanie całościowo: czujniki / kamery, urządzenia brzegowe, serwery, narzędzia do pozyskiwania/przetwarzania danych, wdrożenie rozwiązania, obsługa powdrożeniowa itp.
 • Usługa dostępna na całym świecie dzięki rozwijającej się sieci integratorów.
 • Rozwiązanie zostało zoptymalizowane pod kątem technologii firmy Intel (OpenVINO), zapewniając kompatybilność i maksymalną wydajność w różnych konfiguracjach sprzętowych.

--

--

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Rojek

Marcin Rojek

Co Founder @ byteLAKE | AI-accelerated CFD | AI for visual inspection | AI for car engines sound analytics | AI for Restaurants